top of page
Image by Kyle Ryan

TAKE A TOUR TO
SEE ALL OF OUR SERVICE

การขนส่งทางทะเล
 • บริการขนส่งสินค้าเต็มตู้ (FCL) และ แชร์พื้นที่ (LCL) เต็มรูปแบบ

 • บริการนำเข้าและส่งออก

 • การรวบรวมสินค้าจากผู้ขายรายเดียวหรือหลายราย และกระจายสินค้า

 • บริการขนส่งสินค้างานโครงการ

 • บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ / สินค้าน้ำหนักสูง

 • บริการตู้คอนเทรนเนอร์แช่เย็น

 • บริการอุปกรณ์พิเศษเช่น แร็ค, เปิดด้านบน, บรรจุถัง ฯลฯ

 • สินค้าอันตราย (DG Cargo)

 • การขนส่งสินค้าแบบแบ่งย่อย / แบบธรรมดา

 • เรือลำเลียงขนส่งสินค้ายานยนต์ / ขนส่งประเภท Roll-on/roll-off

 • พิธีการศุลกากรปลายทาง

 • บริการประกันภัย

 • ตัวเลือกที่ยืดหยุ่น: การขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนึ่งไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง, ขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ หรือ แบบผสมผสาน

Cargo Ship
การขนส่งทางอากาศ
 • ตารางเวลาการรวมรวมสินค้าสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศ

 • บริการเช่าเหมาลำทางอากาศ

 • บริการขนส่งเร่งด่วน

 • บริการขนส่งราคาถูกทางอากาศ

 • บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางอากาศ

 • บริการขนส่งทางทะเลเชื่อมต่อกับการขนส่งทางอากาศ

 • บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

 • บริการขนส่งสินค้าโครงการ

 • บริการจัดการสินค้าอันตราย

 • บริการประกันภัย

 • ตัวเลือกที่ยืดหยุ่น: การขนส่งสินค้าจากสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่ง, ขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ หรือ แบบผสมผสาน

Image by Ashim D’Silva
การขนส่งทางบก
 • ตัวเลือกการขนส่งหลายรูปแบบ / รถกระบะ / รถ 6 ล้อ 10 ล้อ เทรนเล่อร์ / ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ ฯลฯ

 • การขนส่งแบบเต็มเที่ยว และรวมเที่ยว

 • การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ / สินค้าแช่แข็ง

 • ขนส่งในประเทศ และผ่านแดน

Truck
พิธีการศุลกากร
 • บริการเคลียร์สินค้าพิเศษ / สินค้าควบคุม / สินค้าอันตราย / เครื่องจักร / ยานยนต์ / สินค้าอาหาร และยา / สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม

 • บริการพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก การดำเนินขั้นตอนพิธีการ / เอกสารครบวงจร

 • การผ่านพิธีการ และการดำเนินการด้านเอกสารแบบครบวงจร รวมถึงพิธีการ BOI / การขอใบอนุญาต / ใบรับรองแหล่งกำเนิด และแบบฟอร์มการรับรองทางกฎหมายต่างๆ

Image by Scott Graham
การขนถ่ายสินค้า / การขนส่งสินค้าผ่านแดน
 • การขนส่งเปลี่ยนถ่ายสินค้า

 • บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

 • บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ

 • บริการส่งแบบรวมสินค้า

 • บริการยก และแพคสินค้า

Image by Caleb Ruiter
คลังสินค้า และ การกระจายสินค้า
 • บริการคลังสินค้า และการจัดเก็บ

 • บริการแพคสินค้า ยกสินค้า และประกอบสินค้า

 • การบรรจุสินค้าเข้าตู้ และการนำสินค้าออกจากตู้

 • บริการจัดเรียงลำดับสินค้า

 • การติดราคา / การติดฉลากใหม่ / การติดแท็กกิ้ง

 • บริการตรวจสอบคุณภาพ

 • การจัดทำรายงาน

 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • บริการประกันสินค้า

Image by Petrebels
ปรึกษา / จัดหาสินค้าใน และต่างประเทศ
 • ปรึกษา / จัดหา / สั่งซื้อสินค้า ตามความต้องการ

 • วางแผนขั้นตอนภาษี / ค่าขนส่ง

 • ตรวจสอบคุณภาพ / แพ็กกิ้ง / จัดส่งสินค้า

Image by Firmbee.com
bottom of page